PATER JOSEPH

 

“Pater Joseph! laan mig Øre!

Som en angergiven Synder

Kommer jeg til eders Celle.

Jeg vil skrifte. Luk mig op!”

-“Hvad har du min Søn paa Hjerte”

- “Fromme Fader! o, jeg Synder!

Vil Madonna sig forbarme?-

Jeg har slaaet et Øje ud paa

Gedehyrdens Søn, Pacheco.”

 

-“Har du det? Det var slemt –

Det var syndigt vil jeg sige.

Men Madonna er langmodig.

Naar du angrer det af Hjertet,

Naar du dagligt beder femten

Ave for vor Frues Alter,

Siger du dig fri for Synd.

Men, min Søn, fortæl mig ogsaa,

Hvad dig ægget har til vrede,

Af hvad Grund du slog et Øje

Ud paa Gedehyrdens Søn.”

- “Pater Joseph! Nøden drev mig,

Vi kom op at slaas om Mulen.”

- “Om en Mule? Hvilket Muldyr?”

- “Et jeg netop havde taget

Af hans Herres Stald paa Torvet.”

- “Har du stjaalet da et Muldyr?”

_ “Fromme Fader, ja, jeg har.”

 

- “Tyveri, min Søn, er syndigt,

Det er stygt for Gud og Verden.

Mangen anden Broder skulde

Dømme dig til strenge Faster.

Men, du siger, Nøden drev dig.

Nøden er et slebent Sværd.

Hvis du derfor angrer Synden,

Hvis du giver til vor Kloster

Fire Voxlys, to Punds Voxlys.

Hvis endnu du beder femten

Ave for vor Frues Alter,

Siger jeg dig fri for Synd.

- Men min Søn, forklar mig dette –

Af hvad aarsag stjal du Mulen?”

- “Pater Joseph, Nøden drev mig.

Folk var efter mig paa Gaden.

Derfor svang jeg mig paa Mulen.

Jeg var skændigt bleven fangen,

Var jeg flygtet bort til Fods.”

- “Var man efter dig paa Gaden?

Men hvorfor?”

- “Fordi – jeg Synder!

Vil Madonna sig forbarme?-

Man var efter mig, fordi jeg

Lige her ved Klostrets Mure

Med min Kniv stak én ihjel.”

- “Stak du én ihjel? Og dette

Har du gjort ved Klostrets Mure?

Det er syndigt, meget syndigt!

Klosterets Gebet er helligt,

Man skal vogte sig for Synden,

Er man nært et helligt Sted.

-Ja, min Søn, det bli’r nødvendigt,

At endnu du beder femten

Ave for vor Frues Alter,

At endnu du giver fire

Voxlys til vort stakkels Kloster –

Glem kun ikke, to Punds Voxlys.

Men for al Ting først fortæl mig,

Hvem det var, du slog ihjel,

Og hvorfor du ham ihjelslog.”

 

- “Pater Joseph! Nøden drev mig.

Alt for fjorten dage siden

Brændte ned min Moders Vaaning.

Sygdom raset har blandt Kvæget.

Kulden ødelagt vor Vingaard.

Vi har intet mer tilbage.

Jeg kan ikke længer give,

Som jeg før har gjort saa ofte

Voxlys til vor Frues Alter.

Nød mig piner, Nød og Sult.

Hjemme ligger syg min Moder,

Tvende hjælpeløse Brødre

Skrige hjemme højt om Brød.

Derfor steg jeg – men jeg tilstaar,

Det var uret, det var syndigt –

Derfor steg jeg ind i Aftes

Over Klostergaardens Mur.

I et Kammer hvor jeg vidste,

En af Klostrets fromme Fædre

Havde Forraad, ind jeg stjal mig.

Otte fedede Kapuner

Hang i Kamret, en jeg tog.

Alt gik godt, men da jeg atter

Over Muren vilde flygte,

Mærked’ eders Portner Uraad,

Styrted’ over mig ved Muren.

Greb og holdt mig fast ved Struben.

Det var ham jeg stak ihjel.”

- “Sankt Ignaz! hvad maa jeg høre!

Steg du over Klostrets Mure?

I et Forraadskammer var du?

Otte fedede Kapuner

Hang i Kamret? Een du stjal?

Men hos hvem? hos hvilken Broder?”

- “Skaan mig -“

- “Svar! Hos hvem? hos hvem?”

- “O, Hav Medynk, Pater Joseph!

Her paa mine Knæ, jeg beder –

Ærligt skal jeg alt bekjende.

I er from og god, og bærer

Over med en stakkels Synder.

I vil ikke se saa nøje

Paa et Tab I næppe mærker.

Det var eder jeg brød ind hos..”

“Hvad? hos mig du stjal? Dit Afskum!

Denne Synd kan aldrig sones!

Hvo formastelig forgriber

Sig paa Klostrets hellige Fædres

Ejendom, hans Sjæl skal brænde

I en evig Skærsilds Pine.

Ryggeløse! du skal daglig

Bede fyrretyve Ave.

Du skal give næste Højtid

Sexten Voxlys til vor Kloster.

Kan du ikke selv, da skal du

Skaffe Udvej hos din Slægt.

Du skal faste, til du skriger.

Du skal gaa med Sækkelærred

Paa din bare krop en Maaned.

Du skal desforuden tampe

en gang ugentlig din Ryg.

Og desuden skal du give

Fuld Erstatning for Kapunen.

- Mærk dig dette! Pak dig bort!”

Henrik Hertz

 

 Back to Index            Tilbage til Index